Search
Search
Meny
Rådhuset Sør-Varanger kommune
Kommunestyret i Sør-Varanger kommune må ta et valg.

Uttalelse om næringstomter

29. november 2021
Kirkenes Næringsforening ønsker med denne uttalelsen å gi kommunedirektøren og kommunestyret tydelige kriterier for et fremtidig næringsareal.
artikkelen fortsetter under annonsen
Kjøp Kirkeneskortet
Kirkenes Næringsforening ønsker å presisere at næringslivet i Sør-Varanger kommune ikke mangler regulerte næringsareal, men det er en stor mangel på tilgjengelig næringstomter.

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 104/2021 søknad om opsjon på tomt i Prestebukta. Vedtakets punkt 2 lyder:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å framlegge et beslutningsgrunnlag for næringsarealer i Sør-Varanger. Nytt næringsareal skal ivareta og videreutvikle næringslivets behov, til lands og til vanns, på kort og lang sikt. Beslutningsgrunnlaget skal beskrive fordeler, ulemper, muligheter og risiko for blant annet strøm, vann, vei og miljøfaktorer. Beslutningsgrunnlaget skal gi grunnlag for rask tilgang til nye næringsarealer. Midlene til disse utredningene skal hentes fra disposisjonsfondet.

Kirkenes Næringsforening mener at kommunestyrets bestilling til kommunedirektøren om å lage et «… grunnlag for rask tilgang til nye næringsarealer.» og at «beslutningsgrunnlaget skal beskrive fordeler, ulemper, muligheter og risiko for blant annet strøm, vann, vei og miljøfaktorer» mangler objektive kriterier for et fremtidig næringsområde.

Kirkenes Næringsforening mener at følgende premisser er viktig for det lokale næringslivet:

Kirkenes Næringsforening legger til grunn at man i vedtaket mener at kommunen selv klargjør hele, eller deler, av det nye næringsområdet i form av tomter med umiddelbar tilgang til vei, vann, kloakk og strøm. Disse tomtene kan da enten festes eller selges på svært kort varsel.
Næringsarealet trenger ikke å være direkte tilknyttet en eventuell fremtidig storhavn. 
Dette grunnet at tidligere kommunestyrevedtak på nettopp dette har ført til at kommunen ikke har opparbeidet noen nye næringsarealer.
Dette betyr IKKE at dette IKKE også kan vurderes, men et premiss er at dette ikke er et ufravikelig krav.
Kirkenes Næringsforening mener at følgende kriterier skal ligge til grunn for nye kommunale næringstomter:

Tomteprisene må være konkurransedyktige med sammenlignbare kommuner som eksempelvis Alta.
Opparbeiding må igangsettes kjapt, og arealet må kunne utvides for å dekke behov de nærmeste tiårene. Dette kan alternativt være flere områder som er innenfor kriteriene som er satt.
Arealet må kunne benyttes til industri og annen arealkrevende næring.
Det vises til vedtak i sak 104/2021 hvor en viss type næring ikke fikk opsjon på et område som var avsatt til industri og næring i kommunens egen arealplan.
Området bør i minst mulig grad komme i konflikt med boligområder, eller næringer som reiselivsnæringen.
Er sentrumsnært, men har en tydelig avgrensning og helst buffersone mot boligområder.
Er nært infrastruktur som vei, vann og strøm.
Kirkenes Næringsforening vil også minne om at eksisterende næringsaktører ved Prestøya har krav på forutsigbarhet. Det er viktig at man ikke vedtar politiske absolutter som legger store begrensninger på næringslivet i dette området.

Kommunedirektørens innstilling til økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022

Kirkenes Næringsforening anbefaler at kommunestyret vedtar kommunedirektørens innstilling med et tillegg som tydeliggjør kriteriene for et fremtidig næringsareal. Den politiske beslutningen må være fundamentert på et faglig sterkt grunnlag, og ikke en subjektiv oppfatning om hvilke arealer som egner seg best.

Uavhengig av lokasjon er næringsforeningen enig i kommunedirektørens argumentasjon angående næringsareal som investeringstiltak (det vises til økonomiplan for 2022-2025 med årsbudsjett 2022). Tilgjengelig næringstomter gjør det lettere for nytt næringsliv å etablere seg i Sør-Varanger kommune, og gir plass for vekst i eksisterende næringsliv. Et offentlig-privat samarbeid for å få på plass næringstomter kan være positivt for utviklingen av Sør-Varanger kommune.

Det viktigste for Kirkenes Næringsforening er at man legger til grunn objektive kriterier for satsingen. Opparbeidelsen av næringstomter burde være realpolitikk uten ideologiske innslag. Dette skal være en del av den forretningsvirksomheten Sør-Varanger kommune gjør, og må behandles slik i fremtiden.  

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar å gå videre med utvikling av næringsareal på KILA. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med detaljerte forslag til løsning og kostnadsberegning.

Tilleggsforslag:

                Kriterier for fremtidige næringstomter er:

Tomteprisene må være konkurransedyktige med sammenlignbare kommuner som eksempelvis Alta.
Opparbeiding må igangsettes kjapt, og arealet må kunne utvides for å dekke behov de nærmeste tiårene. Dette kan alternativt være flere områder som er innenfor kriteriene som er satt.
Arealet må kunne benyttes til industri og annen arealkrevende næring.
Området bør i minst mulig grad komme i konflikt med boligområder, eller næringer som reiselivsnæringen.
Er sentrumsnært, men har en tydelig avgrensning og helst buffersone mot boligområder.
Er nært infrastruktur som vei, vann og strøm.
Kommunen selv klargjør hele, eller deler, av det nye næringsområdet i form av tomter med umiddelbar tilgang til vei, vann, kloakk og strøm. Disse tomtene kan da enten festes eller selges på kort varsel.
Kirkenes Næringsforening vil være en konstruktiv bidragsyter for å realisere fremtidsrettet næringstomter. Dette vil være et særdeles viktig tiltak for støtte økonomisk vekst og befolkningsvekst i Sør-Varanger.

For styret,

Magnus Mæland

Daglig leder

Kirkenes Næringsforening

Styret; Thor Morten Bråteng (styreleder), Anne Wikan, Yngve Labahå, Silje Traa Celius og Hans Hatle.
Nyheter
facebook

SISTE NYTT